Geodezja to bardzo zróżnicowany obszar odpowiedzialności, który obejmuje precyzyjne rejestrowanie granic nieruchomości, wymiarów budynków, dróg, granic lasów.

Dane są rejestrowane za pomocą różnych urządzeń pomiarowych może być to miernik kąta lub teodolit, a następnie dane te są przenoszone na mapy. Mapy te służą przede wszystkim do odwzorowania ukształtowania terenu i różnych uwarunkowań, ukazania struktury własnościowej gruntu, jako podstawa do precyzyjnego określenia lokalizacji obiektów budynków mieszkalnych i handlowych, ulic i ścieżek, mostów, kanałów, wind. Będzie to podstawa planowania do zagospodarowania przestrzennego. Obecnie większość prac geodezyjnych wykonywana jest za pomocą elektronicznych urządzeń pomiarowych i rejestrujących, które automatycznie zapisują dane pomiarowe, aby można je było przesłać bezpośrednio do komputera w celu utworzenia planów i map. Geodeci najczęściej zbierają dane w terenie i używają do tego specjalistycznego sprzętu zwłaszcza sprzętu cyfrowego i precyzyjnego sprzętu do niwelacji czy też do wykonywania pomiarów wysokości. Mierzą odległości, kierunki, trasy i struktury. W tym celu wykorzystują teodolity i przyrządy do pomiaru odległości, które działają bezpośrednio, optycznie i elektronicznie. Wykorzystują również metody kodowane i globalny system lokalizacji GPS do pomiarów. Znają dokładność pomiaru używanego sprzętu i wiedzą, jak błędy mogą wpływać na wyniki. Oczywiście starają się również wyeliminować te błędy. Jednym z głównych celów pracy geodetów jest ocena danych. Przetwarzają wyniki pomiarów za pomocą obliczeń trygonometrycznych i geodezyjnych.

Posługują się technicznymi kalkulatorami kieszonkowymi i programami EDP zwłaszcza programy CAD.

Następnie geodeci wykonują szkice, obliczają i konstruują warstwice oraz profile podłużne i poprzeczne, obliczają kubatury i wymiary oraz rejestrują linie i instalacje podziemne. Wykorzystują do tego również zdjęcia lotnicze. Kiedy poszukujemy tego rodzaju usług warto odwiedzić strony internetowe firm świadczących tego rodzaju usługi i sprawdzić cennik usług geodezyjnych Kraków.